Skog som
investering och kapitalplacering.

Potentialen för skog som kapitalplacering bedöms som stor i dagens lågränteläge, särskilt för institutioner som har behov av att få avkastning även på den delen av investeringarna som inte kan, bör eller får utgöras av aktier.

Vi ger möjlighet att stödja intresserade placerare.

Strategiskt ledarskap som får skog, affärer och verksamheter att växa.

Vi utvecklar er företags förmåga att leda och styra, såväl genom strategi och kultur, som nyckel och mätetal. Som interim ledare är våra största styrkor att vi har god förmåga att se och genomföra förbättringsbehov, i både det stora och det lilla.

–Som förbättringsledare kan vi komma in i verksamheter antingen som extrahjälp vid större förändringar, för att ordinarie ledare ska hinna med, eller att själv genomföra en förbättringsprocess i en verksamhet som sedan kan förvaltas av den ordinarie organisationen.

Fördjupad 
erbjudandebeskrivning…

Rådgivning inom strategi och strategiprocesser.

Vi vägleder strategiprocesser i bolag, genomföra strategierna ute i verksamheten, inklusive den kulturförändring som ofta behövs.

Vi stödjer företag oavsett bransch inom det här området.

Rådgivning avseende skog som kapitalplacering.

Skog är speciell som kapitalplacering. Den kontinuerliga, biologiska, värdetillväxten bidrar till att skapa en stabil avkastning, men det finns också risker och praktiska frågor som behöver hanteras. Potentialen för skog som kapitalplacering bedöms av många som stor i dagens lågränte-läge, särskilt för institutioner som har behov av att få avkastning även på den delen av investeringarna som inte kan, bör eller får utgöras av aktier.

Med decenniers erfarenhet av frågor såväl inom värdering av skogskapital som skötsel av gigantiska skogsinnehav, har vi möjlighet att stödja intresserade placerare.

Rådgivning inom affärer och affärsutveckling.

Vi stödjer ert företag i att bygga långsiktiga affärsrelationer med era kunder och att stödja relationerna med långa och stabila affärsupplägg, där nära samarbete kanskapa vinna-vinna-situationer. Vi hjälper till med att utveckla nya produkter, tjänster, erbjudandeförpackning och affärsupplägg.

Vi har stor erfarenhet av att utveckla organisationers och verksamheters funktion och värdeskapande, internt såväl som i samverkan med kunder och leverantörer.

Rådgivning inom ledning, styrning och verksamhetsutveckling.

Vi utvecklar er företags förmåga att leda och styra, såväl genom strategi och kultur, som nyckel- och mätetal. Exempel på insatser kan handla om att stödja nya chefer i sina roller, att göra analyser av lämpliga insatser för att t.ex. utveckla kulturen och att sedan bidra i genomförandet.

Det kan också handla om att se över uppsättningen nyckeltal, rapporterings- och styrmodeller i företag eller affärsområden. Ett annat område där vi kan bidra är att se över hur det interna samspelet eller flödet i er verksam het fungerar och kan utvecklas, även hur er verksamhet kan vara organiserad för att det ska flyta ännu bättre.

Interims- och förbättringsledarskap.

Som interim ledare är våra största styrkor att vi har god förmåga att se och genomföra förbättringsbehov, i både det stora och det lilla. Med vår långa erfarenhet har vi också god förmåga att ”bara” kliva in och hålla en verksamhet ”rullande” när akuta luckor uppstår.

ROGER JOHANSSON
VD och Senior rådgivare
.

Senast arbetade jag i Sveaskogs koncernledning som chef för affärsområdet Svenska Skogsplantor. I den rollen har jag lett affärsområdet genom en snabb förändringsresa, från en olönsam och förvaltande verksamhet till en verksamhet i snabb tillväxt, förändring och utvecklingsfokus, fram till en god lönsamhet.

Under många år arbetade jag med stora råvaruaffärer, där jag genomdrivit förändringar genom långsiktiga affärs-upplägg, nya affärsmodeller och olika affärsutvecklings-insatser. Med strategisk planering av stora skogsinnehav, liksom olika kapitalfrågor kopplat till detta. Min MBA-utbildning på Handelshögskolan var för att utöka min kompetens inom företagsstyrning, affärsverksamhet och kapitalförvaltning.

Under min ledning utgår jag från att identifiera och visualisera strategiska mål, samt att bryta ner dessa till mål på kort och medellång sikt, som var och en kan relatera till och leverera mot.

Är en närvarande ledare för mina kunder, leverantörer och medarbetare, och arbetar mycket med kommunikation, coachning och nyfikna frågor.

Affärsinriktad, kreativ, nyfiken, med driv och stort målfokus.

NILS HOLMLUND
Jägmästare / Affärskonsult
.

Jag är affärsintresserad och lyhörd lagspelare som sätter kundens behov i centrum. Tidigare har jag jobbat med skogliga affärer både med företag och privatpersoner, vilket gett mig en god förmåga att bli en möjliggörare och problemlösare för mina kunder. Jag har jobbat med affärsutveckling och försäljning i Sveaskogs marknads-organisation, där vi tillsammans med våra kunder skapade affärsinnovation och nya kreativa affärsmodeller.

Målet är alltid att skapa ökad lönsamhet för kunden, vägen dit ser olika ut i varje enskilt fall. Genom min erfarenhet som skoglig produktionsledare har jag god förståelse för råvarans väg till en färdig kundanpassad produkt. Med flera år som skogsinspektor på Norra Skog, vet jag att det även finns många mjuka värden i en affär som ofta bör beaktas i en affär. En styrka hos mig är att jag är en driven förhandlare, men kan kombinera detta med känsla för kundens behov och skapa innovativa lösningar för alla parter i affären.

Snabbresumé Roger Johansson

2016-2019 Sveaskogs koncernledning som chef för Svenska Skogsplantor

2008-2016 Sveaskogs marknads- och försäljningschef i norra Sverige. Affärsutveckling inom hela bolaget.

2004-2008 Sveaskogs biträdande skogschef, chef för skogsstaben och övergripande planeringschef.

2001-2004 Sveaskog, planeringsledare

1998-2001 Vida Group, produktions- och försäljningsansvarig sågverk och hyvlerier

1997 Skogsbrukstekniskt Centrum Vindeln, projektledare

2006-2008 Executive MBA-utbildning Handelshögskolan i Stockholm

1992-1997 Utbildning till jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet.


Snabbresumé Nils Holmlund

2015–2021 Skogsinspektor Norra Skog. Virkesköp, rådgivning och projektledning.

2013–2015 Säljare och affärsutvecklare Sveaskog. Försäljning timmer, massaved och biobränsle, med relaterad affärsutveckling.

2010–2013 Produktionsledare Sveaskog

2005–2010 Utbildning till Jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet. Inriktning logistik och råvaruförsörjning

2000–2005 Jobb inom handel och restaurang