Får skog, affärer och verksamheter att växa.

Kontakta oss nu!

Strategi

rådgivning inom strategi och strategiprocesser

Ledning

Rådgivning inom ledning, styrning och verksamhetsutveckling

Affärer

Rådgivning inom affärer och affärsutveckling

Skog som investering

rådgivning avseende skog som kapitalplacering

Interimsledarskap

Vid behov av tillfällig ledare, för att sköta det dagliga eller genomföra förändring.

Fördjupad erbjudandebeskrivning

Rådgivning inom strategi och strategiprocesser.
Vi vägleder strategiprocesser i bolag, liksom att sedan genomföra strategierna ute i verksamheten, inklusive den kulturförändring som ofta behövs. Vi stödjer företag oavsett bransch inom det här området.

Rådgivning inom ledning, styrning och verksamhetsutveckling.
Vi utvecklar företags förmåga att leda och styra, såväl genom strategi och kultur, som nyckel- och mätetal. Exempel på insatser kan handla om att stödja nya chefer i sina roller, att göra analyser av lämpliga insatser för att t.ex. utveckla kulturen och att sedan bidra i genomförandet. Det kan också handla om att se över uppsättningen nyckeltal, rapporterings- och styrmodeller i företag eller affärsområden. Ett annat område där vi kan bidra är att se över hur det interna samspelet eller flödet i en verksamhet fungerar och kan utvecklas, liksom hur en verksamhet kan vara organiserad för att det ska flyta ännu bättre.

Rådgivning inom affärer och affärsutveckling.
Vi stödjer företag i att bygga långsiktiga affärsrelationer med sina kunder och att stödja relationerna med långa och stabila affärsupplägg, där nära samarbete kan skapa vinna-vinna-situationer.
Vi hjälper till med att utveckla nya produkter, tjänster, erbjudandeförpackning och affärsupplägg. Vi har stor erfarenhet av att utveckla organisationers och verksamheters funktion och värdeskapande, internt såväl som i samverkan med kunder och leverantörer.

Rådgivning avseende skog som kapitalplacering.
Skog är ganska speciellt som kapitalplacering. Den kontinuerliga, biologiska, värdetillväxten bidrar till att skapa en stabil avkastning, men det finns också risker och praktiska frågor som behöver hanteras. Potentialen för skog som kapitalplacering bedöms av många som stor i dagens lågränte-läge, särskilt för institutioner som har behov av att få avkastning även på den delen av investeringarna som inte
kan, bör eller får utgöras av aktier. Med decenniers erfarenhet av frågor såväl inom värdering av skogskapital som skötsel av gigantiska skogsinnehav, har vi möjlighet att stödja intresserade placerare.

Interims- och förbättringsledarskap.
Som interim ledare är mina största styrkor att jag har god förmåga att se och genomföra förbättringsbehov, i både det stora och det lilla. Med min långa erfarenhet har jag också god förmåga att ”bara” kliva in och hålla en verksamhet ”rullande” när akuta luckor uppstår.

Som förbättringsledare kan jag komma in i verksamheter antingen som extrahjälp vid större förändringar, för att ordinarie ledare ska hinna med, eller att själv genomföra en förbättringsprocess i en verksamhet som sedan kan förvaltas av den ordinarie organisationen.

 

Låt oss arbeta tillsammans med ert projekt

Kontakta oss direkt och låt oss föra er framåt