Handel med skogsråvara

Vi handlar med och förmedlar skogsråvara till konkurrenskraftiga priser, främst i Norr- och Västerbotten men kan även vara behjälpliga i andra delar av landet. Vi kan även hjälpa till med andra skogliga tjänster såsom avverkning och skogsvård.

Hör av dig till någon av våra virkesköpare

Policy för miljö och virkesinköp

Forcap AB skall som handelsaktör av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCs (PEFC/05-32-7/V0933) och FSC® (FSC-C089427) -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Forcaps verksamhet ska följa ILO-kraven:

  • Inte acceptera barnarbete
  • Ungdomar under 18 år utför inte farligt eller fysiskt tungt arbete
  • Inga former av tvångsarbete accepteras
  • Inga former av diskrimination vid anställningen eller i arbetet accepteras
  • Alla anställda har rätt att tillhöra fackförening och har rätt till kollektiva förhandlingar

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Forcap AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

VD ansvarar för att årligen följa upp att policyn följts, genom stickprov på inköpta objekt, och rapportera resultatet till styrelsen

VD
Roger Johansson

Forcap är certifierat genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC Certifikaten kan ses här, där certifikatskoder framgår Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss påföretaget Forcap Policy för Miljö och Virkesinköp » Forcap policy miljö och virkesköp